अक्सिजन कम भएपछि थप बिरामी भर्ना नगर्ने ग्राण्डी अस्पतालको घोषणा

u|fG8L OG6/g]zgn c:ktfndf la/fdL lng uPsf] l;ld|s Po/sf] 9N-ALR x]lnSk6/ cjt/0fsf] qmddf c:ktfnsf] ?km 6k x]lnKof8df b’3{6gf ePsf] xf] . tl:j/ M lah’ dxh{g

२९ वैशाख, काठमाडौं । धापासीस्थित ग्राण्डी अस्पतालले बिरामी भर्ना गराउन नसक्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले दैनिक १०० सिलिन्डर अक्सिजन दिने गरेको जानकारी दिँदै अस्पतालले यसै कारण थप बिरामी भर्ना लिन नसक्ने बताएको हो ।

एक सूचना जारी गर्दै ग्राण्डी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा अक्सिजनको मागअनुसर आपूर्ति हुन नसकेकोले नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिने अवस्था आएको बताएको हो ।

आवश्यकताअनुसार अक्सिजन उपलब्ध भएपछि मात्रै थप बिरामी भर्ना गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading...

सम्बन्धित समाचार